ÁSZF

I. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: ENTROPY EVENT KFT.

A szolgáltató székhelye: 7724 Feked, Fő utca 37. 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@rockmaraton.hu

Adószáma: 24321705-2-02

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Pécsi Törvényszék

 

II. Általános rendelkezések

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a ENTROPY EVENT Kft. (székhelye: 7724 Feked, Fő utca 37., adószáma: 24321705-2-02), által megrendezett METAL FACTORY fesztivál (a továbbiakban: Fesztivál) tekintetében

1.1 a jegyvásárlásra és egyéb termékek és szolgáltatások vásárlására vonatkozó jogokat és kötelezettségeket

1.2 a Fesztivál és a jegyvásárlók közötti jogokat és kötelezettségeket

1.3 a látogatók Fesztiválon való részvételének általános feltételeit

1.4 a Fesztivál és a látogatók közötti jogokat és kötelezettségeket (jegyvásárlók és látogatók a továbbiakban együttesen: Fogyasztó)

2. A jelen ÁSZF értelmében Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontjában megjelölt követelményeknek megfelelő személy.

3. A Fesztivál megbízásából jegyértékesítő (TIXA Hungary Kft. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 58., Adószáma: 24813064-2-04, továbbiakban: Jegyértékesítő) rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet. A Jegyértékesítő a Fogyasztók részére a Rendszerben elérhető Fesztivál belépőjegyeinek értékesítését biztosítja. A Fogyasztó Jegyértékesítő Rendszerének használata során a vásárlással egybekötött regisztrációjával fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Fogyasztó kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta. A Jegyértékesítő saját ÁSZF-e itt érhető el: https://tixa.hu/aszf

4. A Fesztivál tájékoztatja Fogyasztót és Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Fesztivál jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Fesztivál a Fogyasztót a változások www.metalfactoryfestival.hu oldalon történő közzététele útján értesíti.

5. Az ÁSZF rendelkezéseitől a Felek közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

6. A jelen ÁSZF a Honlapon történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.

 

III. Szolgáltatás igénybe vétele során keletkező jogviszonyok:

1. A Rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Felhasználó a Szolgáltatóval kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán – a műsorváltozás jogát fenntartja. A belépőjegy ennek megfelelően egy szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között, amelyben a Szolgáltató vállalja a Rendezvény lebonyolítását a Felhasználó pedig megfizeti a belépőjegy ellenértékét.

2. A belépőjegyek szabadon átruházhatók. A Felhasználó kijelenti, hogy a belépőjegyét csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-ét és a Rendezvény házirendjét elfogadta, továbbá a Rendezvényre történő beléptetéskor ténylegesen belépő nevét előzetesen igazolja a Szolgáltató ügyfélszolgálatán.

3. A belépőjegyek fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a belépőjegyeket a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a belépőjegyeken a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a belépőjegyek felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

4. A részvételi feltételeket, a Rendezvény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Szolgáltató a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

5. A Szolgáltató fenntarthatja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvén bármely részletében történő szükséges változtatásra.

6. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvény esetleges elmaradásával kapcsolatos közleményeknek tartalmaznia kell az elmaradt Rendezvényre vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a belépőjegyek visszaváltásának módját, a visszaváltást végző személyét. A belépőjegyek visszaváltását mindig ésszerűen kell meghirdetni és lebonyolítani úgy, hogy a visszaváltás folyamata ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a belépőjegyek visszaváltójának.

7. A belépőjegyek árán felül a belépőjegyek megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e.

8. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

9. Felhasználó kijelenti, hogy a Rendezvény látogatására, a belépőjegyek felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és a belépőjegyeket ezek ismeretében vásárolta meg.

10. A saját nyomtatású jegyekre (E-ticket) vonatkozó speciális szabályok:

10.1. A saját nyomtatású jegyeket a Felhasználó a sikeres vásárlást követően emailben kapja meg PDF formátumban és maga nyomtathatja ki. Az E-ticket belépőjegyeket nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott E-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód jól olvasható.

10.2. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. Az E-ticket belépőjegyet a Felhasználó köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Felhasználó tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy az E-ticket-en található vonalkódot a Szolgáltató a Rendezvény helyszínén elektronikusan is ellenőrizheti, ellenőrzés után azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az E-ticket belépőjegyet Felhasználóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

11. A Felhasználó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítés és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

12. Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

13. Jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszonyok kizárólag a Szolgáltató által biztosított jegyértékesítő rendszeren belüli tevékenységekre érvényesek.

 

IV. A vásárlás menete

1. Szolgáltató rendszerének használatához Felhasználónak a bekért adatok megadásával van lehetősége vásárolni. A bekért adatok megadását követően a Szolgáltató emailben értesíti a Felhasználót a fizetés pontos módjáról.

2. Felek között a belépőjegy adásvételére vonatkozó szerződés a vásárlási szándékot fizetéssel történő megerősítéssel jön létre, mely körülmények részletei lekövethetők a fizetési és számlázási partnereink által küldött visszaigazoló e-mailekben.

3.1. Fizetés beérkezését követő 15 napon belül a Szolgáltató emailben küldi ki a Felhasználónak a belépőjegyet és az e-számlát.

3.2. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó károkért a Felhasználót terheli a felelősség. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ha ezt a visszaigazolást 1 órán belül nem kapja meg, kérjük ne kezdeményezzen újabb vásárlást, hanem küldjön email-t az info@rockmaraton.hu címre. A visszaigazolást kérésre újra elküldjük. Kommunikációs hiba is okozhatja, hogy ön nem kap visszaigazolást, ennek kiküszöbölése érdekében kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal!

4. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák.

5.A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a belépőjegyek vételárát, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra. 

6. Szolgáltató által generált PDF-jegy tartalmazza:

– a belépőjegy sorszámát

–  vonalkódot

–  egy hatjegyű azonosítót, ami nem egyezik a vonalkóddal és lehetővé teszi a név szerinti azonosítást az olyan helyszíneken, ahol nincs lehetőség a vonalkódos beléptetésre

– valamint a rendezvény helyszínét, időpontját, a szervező cég logóját

– a szervező cég adatait (cégnév, cím, adószám) és a jegy ÁFA-tartalmát

 

V. Elállás, garanciális rendelkezések

1, Az online fizetést követően Felhasználót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kormányrendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján a belépőjegy értékesítési szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg. A Szolgáltatónak nem áll módjában a (sérült jegyek pótlásának kivételével) Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

2.1. Felhasználó kijavítást vagy kicserélést kizárólag a Szolgáltató oldalán keletkezett hiba esetén kérhet. Felhasználó, illetve a jegy jogosítottja vonatkozó igényt sem felhasználói adatbevitelből / adathibából, sem pedig online fizetési / számlázási partnereink oldalán keletkezett hibából fakadóan nem támaszthat.

2.2. Elveszett jegy pótlására a 2.1. pontban írt rendelkezések megfelelően irányadóak.

3. Írásban közölt Felhasználói panaszra legkésőbb 30 napon belül köteles Szolgáltató érdemben írásban válaszolni, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, köteles ezen álláspontját megindokolni. A szóban közölt szóbeli panaszt Szolgáltatónak haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és ha nem fogadja el igényünket, akkor köteles a panaszról jegyzőkönyvet felvenni, majd azt 30 napon belül érdemben megválaszolni.

 

VI. Fogyasztóvédelmi rendelkezések, esetleges jogviták

1. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

2. Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Rendszer használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

3. Kereskedő nem köteles az értesítésre vonatkozó olyan rendelkezésekkel kapcsolatban az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása valamely, Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, vagy a Rendszerbe integrált, folyamat szintű tájékoztatás részeként egyébként rendelkezésre álló információkban bekövetkezett (és már foganatosított) változás miatt válik szükségessé, illetve ha a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket nem érinti.

4.1. Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 –       Online ügyfélszolgálat: info@rockmaraton.hu

4.2. Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 –       Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság: http://www.nfh.hu/magyar/kapcsolat/panaszbejelent

 Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 –       Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

–       Nemzeti Adatvédelmi és Információs hatóság: http://www.naih.hu/kapcsolat.html

–      Határon átnyúló jogvitáknál jogaink érvényesítéséhez Európai Fogyasztói Központ: www.efk.hu

4.3. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

4.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

5. Minden, itt meg nem határozott esetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet, a 2012. évi LV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény, A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény, A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. Rendelet, A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, A gazdasági reklám tevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

VII. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

3. A Felhasználó által a honlap használata során közölt adat illetve információ felett a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat